Algemene Stellingname

Een uitleg over Echt Nederlands en haar stellingen.

Er wordt ons voorgehouden dat Nederland sinds mensenheugenis een multi-culturele samenleving is, en dat en wij als Nederland dus nu onze deuren open zouden moeten houden voor de gehele derde wereld. Dit is een fabeltje. Nederland is een land gesticht door onze voorvaderen voor hun kinderen – het Nederlandse volk.

Onze dijken, onze steden en onze welvaart zijn een product van ons volk, van het harde zwoegen van onze voorouders. Hiermee is een staat van welvaart te bereikt die voorheen ongekend was. Een land dus, gemaakt door het Nederlandse volk, voor het Nederlandse volk. Maar het vreemde is dat juist ons volk in het publieke debat totaal niet voorkomt, en nauwelijks voor lijkt te mogen komen.

Minderheidsgroeperingen identificeren zich juist wel als een eigen volk, met een eigen identiteit, om hun voortbestaan in ons land te verzekeren. En naarmate zij een steeds groter demografisch blok in ons land vormen, trekken zij steeds meer politieke macht naar zich toe, met deze identiteit als basis. Maar een Nederlander die het beste wil voor zijn volk, in een land wat gesticht is door zijn volk, wordt in de media en de politiek echter totaal verguisd en gedemoniseerd.

Bedenkt U zich eens hoe absurd en onrechtvaardig het is dat een Nederlander in zijn eigen land geen aanspraak mag maken op zijn identiteit, geen trots mag voelen voor zijn rijke historie, en in zijn eigen land niet eens mag streven naar zelfbeschikking voor zijn volk.

In plaats daarvan wordt hij geacht zich te schamen voor al dit goede, berustend weg te kijken bij de volgende aanslag op zijn landgenoten en zich te onderwerpen aan de nieuwe politieke status quo die hem wordt opgedrongen.

“Maar Nederland is van toch van iedereen?”

De wereld is misschien van iedereen, maar Nederland niet. Ons land is uniek. Door de eeuwen heen is het gegroeid en gemaakt met bloed zweet en tranen en heeft hierdoor de unieke cultuur, normen, en waarden ontwikkeld die we vandaag kennen en koesteren. Deze waarden zijn niet reduceerbaar tot slechts wat regels in de grondwet, maar onomkeerbaar verbonden met onze historie en ons wordingsproces.

Onze cultuur wordt geschapen door ons Nederlandse volk, en zij als uniek volk verdient per definitie een plaats op aarde die bestuurd wordt voor dit volk, en door dit volk – om dit volk te beschermen en te behouden.

Maar vandaag de dag wordt de notie gepropageerd dat Nederland een land zonder grenzen zou moeten zijn, een samenleving waarin elk component van zowel de culturele als etnische samenstelling onderhevig moet zijn aan vervanging of aanpassing. Een land waarin zowel de cultuur als het volk willekeurig vervang- en aanpasbaar zijn.

Dit is de giftige en waanzinnige ideologie die zich de laatste decennia steeds meer in onze samenleving heeft genesteld. In werkelijkheid is het ‘multiculturalisme’ een gevaarlijk experiment dat nergens en nooit een goede afloop heeft gehad. In het beste geval mondt het uit in een ‘Koude Oorlog’ in binnen deze samenleving, maar in het allerergste geval een burgeroorlog, zoals in Noord-Ierland of Joegoslavië.

Het drogbeeld van vredige assimilatie heeft dan ook plaatsgemaakt voor de harde realiteit van segregatie. Voornamelijk heeft het geleid tot maatschappelijke verdeeldheid langs religieuze, culturele en etnische lijnen. De droom is mislukt. Dat assimilatie mogelijk en überhaupt wenselijk is, berust op een denkfout.

Bovendien heeft het Nederlandse volk nooit inspraak gehad in het importeren van deze bevolkingsgroepen en de door hun gebrachte veranderingen. Het sociale experiment van multiculturalisme en een ‘diverse’ samenleving is ons ondemocratische door de strot geduwd. Mocht een etnisch Nederlander opmerken dat dit experiment grove negatieve gevolgen heeft, wordt hem wijs gemaakt dat dit nou eenmaal onvermijdbare en tijdelijke consequenties zijn,

“Nederland is nu eenmaal multicultureel”

Er waren tot voor kort een paar kleine groepjes vreemdelingen, maar verder was Nederland totaal niet multicultureel en dat hoeft ook helemaal niet. Als het gaat over de invasie en kolonisatie van Tibet door de Chinezen zal men niet zeggen “Ach ja, Tibetanen moeten nu eenmaal accepteren dat Tibet voortaan Chinees is”. Deze uitspraak is absurd, en zelfs misdadig. Het Tibetaanse volk heeft nooit gekozen voor deze Chinese invasie, en men praat impliciet het leed dat deze kolonisatie veroorzaakt goed. Zoiets geldt ook voor ons land.

Het goedpraten van de grootschalige migratie en aanverwante problematiek waarmee ons land wordt geterroriseerd is absurd. Het idee dat volksverhuizingen van zulke omvang de politieke stabiliteit niet in gevaar brengen is onzinnig. Het kan alleen maar leiden tot conflict en wrijving. Dit zien we ook dagelijks terug in de talloze aanslagen en geweldsdelicten door daders van niet-Nederlandse en meestal niet-Europese afkomst. In de misdaad zijn zij per capita sterk oververtegenwoordigd. Aan al dit leed hadden wij helemaal niet onderworpen hoeven worden.

Het is tijd dat ze vertrekken.

“Maar dat is racistisch”

“Racisme” is tegenwoordig alleen maar een scheldwoord, een woord om elke poging van blanke volkeren om voor hun belangen op te komen te demoniseren. Wij benoemen eenvoudig expliciet dat een voorheen etnisch homogeen land grote nadelen ondervindt van de massale immigratie. Uiteindelijk is dit land gesticht door de Nederlanders, om de vrijheid en veiligheid te waarborgen van de Nederlanders en hun nageslacht. Het Nederlandse volk zou moeten kunnen kiezen voor haar eigen belang en haar eigen voortbestaan en niet om macht moeten concurreren met groepen vijandige vreemdelingen binnen haar eigen grenzen.

Het is slechts natuurlijk dat de met ons concurerende etnische groepen hun toenemend bevolkingsaandeel willen gebruiken om hun politieke macht binnen onze grenzen te vestigen. De politieke partij DENK is hier een goed voorbeeld van. En dit proces van etnische verzuiling binnen de politiek is nog maar net begonnen.

Terwijl onze grenzen en ons land in het algemeen in de Tweede Kamer steeds verder word ondermijnt, vormen er zich naast de nieuwe politieke partijen overal ook parallelle structuren. Al sinds decennia zijn islamitische verbanden in ons land sterk en bijna geruisloos gegroeid – denk maar aan de vele islamitische scholen die nu als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar ook aan de verschillende ‘etnische’ maffia’s (Marokkaans, Turks, Nigeriaans) die vaak ongestoord hun gang kunnen gaan en waartegen onze politie machteloos blijkt te zijn.

Deze etnische dreiging is absurd. Een buitenlandse minderheidsgroepering zou nooit de kans moeten hebben de belangen van de Nederlandse bevolking zo te schaden. Het enige volk dat binnen de Nederlandse grenzen macht zou mogen uitiefenen zijn de Nederlanders. Het omgekeerde zou lachwekkend, en ondenkbaar zijn. Stelt u zich eens voor: “Nederlanders die de dienst uit willen maken in Turkije? Wat hebben zij daar te zoeken?” En inderdaad, we hebben daar niets te zoeken, net zoals als zij hier niets te zoeken hebben. Daarom zal een strijd om de macht en politieke instabiliteit onvermijdelijk blijken te zijn.

Daarbij is er nog niet één politieke partij die werkelijk de belangen van het Nederlandse volk vertegenwoordigt. Er zijn slechts partijen die het immigratiebeleid een klein beetje willen aanpassen. Vooralsnog is er alleen maar een op hol geslagen immigratie. Bovendien is de fertiliteit, van de niet-westerse migrant veel hoger dan de Nederlanders. De Nederlandse vrouw krijgt gemiddeld 1,66 kinderen, de niet-westerse immigrantenvrouw 2,6. De demografische projecties zijn dan ook huiveringwekkend. Nu al is 40% van de kinderen van niet-Nederlandse afkomst. De macht binnen onze grenzen zullen wij steeds verder moeten afstaan en de nare gevolgen van het gedwongen samenleven met vijandige groepen zullen evenredig toenemen.

Het is tijd om het tij te keren, om te kiezen voor het voortbestaan van ons volk. De vreemdelingen in ons midden hebben een eigen thuisland om naar terug te keren. Wij hebben dat in steeds mindere mate. Het is zaak een Nederland te creeëren dat gestalte krijgt door dit Nederlandse volk. Niet bestuurd door een internationale kliek utopisten of een vijandige groep maar bestuurd door ons volk, zodat alles waartoe wij in staat zijn, en wat een plaats op deze aarde verdient zijn expressie mag vinden in ons mooie landje.

NB. De verwijzing naar informatie op andere websites betekent niet dat wij het in alles met het daar gebodene eens zijn.