Allochtoons Revanchisme

Aan alle Nederlanders.

Als U dit leest, bent U waarschijnlijk een PVV stemmer of FvD stemmer.
Een doorsnee Nederlander vaak uit een stedelijke omgeving, die de ondemocratische structuur van de EU zat is, ongelimiteerde toegang van vreemdelingen zat is en het terugdringen van de Nederlandse tradities en expressie van onze volksidentiteit zat is. U vraagt zich af: “Waarom lijkt ons mooie land af te glijden?”, of: “waarom klinkt er vanuit de Nederlander zelf geen geluid om onze tradities te behouden?” Hoe dan ook, U bent door te leven in de randstad blootgesteld aan de grillen van de multiculturele samenleving en sceptisch geworden dat de vredige en gezellige samenleving van vroeger ooit weer terugkomt. Ik deel uw zorgen. In deze column zal ik een uiteenzetting geven waarom uw zorgen niet alleen gegrond zijn, maar als U mij toestaat, U uit te leggen waarom U zich zelfs niet genoeg zorgen maakt. De kans dat het Nederland van vroeger, waarin men zijn deur niet op slot hoefde te doen, ooit weer terug komt, is zo goed als nihil.

Er is geen weg meer terug, er is geen makkelijke oplossing meer. Dit alles is veroorzaakt door een handjevol politieke ideologen, die een Utopisch wereldbeeld hebben gepoogd te verwezenlijken. Hun utopie echter, is een wereld zonder U erin. Zonder blanken, zonder Nederlanders.

Gelooft U dat organisaties zoals BLM werkelijk opkomen tegen “racisme” ? Dan is dit artikel niet voor U.

Gelooft U dat Nederlanderschap een kwestie is van het juiste paspoort aanvragen? Dan is dit artikel niet voor U.

Gelooft U dat de Nederlandse commerciële en publieke omroep een accuraat beeld van de etnische spanningen in onze samenleving en de oorzaken van deze spanningen weergeven en geen agenda hebben?

Stop dan met lezen!

Dit artikel is niet bedoel om mensen te overtuigen van een ideologisch gedreven wereldbeeld. Dit stuk is een uiteenzetting van een aantal gegevens, de geprojecteerde gevolgen daarvan en de redenen die hierachter schuil gaan. Als U dit leest en hier emotioneel niet mee om kan gaan, stop dan met lezen. Dit stuk is dan niet voor U.

1. Black lives matter in Nederland.

Gezien de huidige ontwikkelingen op internationaal toneel wil ik een actueel onderwerp aansnijden. BLM of “Black lives matter” is een organisatie die zegt op te komen tegen “institutioneel racisme”. Een begrip geleend uit Amerika, wat het een nogal vreemde tongval geeft, dat geheel is gebaseerd op drogredenen. “Institutioneel racisme” betekent, volgens de beweringen van BLM, dat onze maatschappij zo geconstrueerd is dat etnische niet-Nederlanders structureel benadeeld zouden worden. Dit gebeurt, beweren zij, niet eens bewust. Het gebeurt zelfs ondanks de beste bedoelingen van de gemiddelde Nederlander. Wij Nederlanders zijn op besmet met “wit privilege” (ook een Amerikaanse term) en daarom handhaven wij een systeem vol voorkeursbehandelingen. Wij etnische Nederlanders zijn als het ware, volgens de redenering van BLM en soortgelijke organisaties, een hogere klasse in deze samenleving.

Allereerst wil ik U er op wijzen dat als er een onderbewuste voorkeursbehandeling voortkomt uit de opbouw van onze staat, dit logisch is. Nederland is als land immers opgebouwd door etnische Nederlanders en werd tot voor hooguit zeventig jaar geleden vrijwel alleen bewoond door etnische Nederlanders. Nagenoeg alle instituten en infrastructuur zijn producten van het harde werk van etnische Nederlanders. Overigens is het niet gek dat Nederlanders slagen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In een systeem dat opgebouwd wordt dóór etnische Nederlanders, is de kans dat een Nederlander, zeker een gesocialiseerde en vermogende Nederlander, slaagt binnen dit systeem aanzienlijk groter. Maar desalniettemin is het simpelweg onwaar dat er op grote schaal gediscrimineerd wordt. Ook etnisch profileren door de politie en politiegeweld zijn zwaar overdreven fenomenen die niet exclusief voorbehouden zijn aan etnische niet Nederlanders. De media licht voorbeelden uit van slecht bejegende vreemdelingen teneinde te scoren op basis van een gepropageerde mythe van systematisch racisme en zij vertekenen zo de werkelijkheid.

Op de bovenstaande tabelen is de oververtegenwoordiging van allochtonen in de msidaadcijfers duidelijk te zien.

Wederom toont dit aan dat het aandeel vreemdelingen in de misdaad procentueel vele malen hoger is dan de Nederlandse. Let wel dat in absolute aantallen er meer verdachten onder “Nederlanders” zijn. Niet westerse immigranten zijn echter een veel kleiner aandeel van de bevolking, en zijn dus in relatieve zin oververtegenwoordigd. Per capita zijn allochtonen vaker crimineel.

Zoals U in de bovenstaande grafieken duidelijk kunt zien, zijn vreemdelingen ruim oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Als er dus al een toegenomen mate van politie-activiteit plaatsvind tegen vreemdelingen, dan is dit eerder een indicatie dat het politie-apparaat zijn werk goed doet, dan dat het op discriminatie wijst. De politie zou immers boeven moeten vangen, ongeacht de afkomst van de boeven. Vindt U het niet vreemd dat deze feitelijke gegevens geen onderdeel uit lijken te maken van het publieke debat? De media en politiek hechten geen waarde aan de werkelijkheid, maar willen U, maar ook vooral vreemdelingen, een specifieke interpretatie van de werkelijkheid verkopen. Vraagt U zich niet af waarom zij dit willen.?

Waar protesteert BLM dan eigenlijk tegen?

Dat is een goede vraag, met een ongemakkelijk antwoord. De standbeelden die in de gehele westerse wereld vernield of beklad worden op basis van represailles voor de slavernij of kolonialisme, worden vernield omdat het standbeelden van blanken zijn. Ja, ook zij die daadwerkelijke slavenhouders waren zijn beklad. Maar waarom is het standbeeld van Abraham Lincoln dan beklad? Hij was immers dé Amerikaanse president die een fundamentele rol speelde in het afschaffen van de slavernij in de Verenigde Staten. In Nederland zijn volkshelden zoals Piet Hein en mogelijk in de toekomst ook Michiel de Ruyter, het doelwit van BLM. Dit terwijl de enige misdaad die zij begaan hebben, het zijn van blanke historische figuren is. Het impuls van BLM, bestaande uit door racistische retoriek opgehitste vreemdelingen, is dan ook niet rationeel. Zij zullen zichzelf indekken met een boodschap van vermeende rechtvaardigheid of gelijkheid, maar wees niet naïef. Wij etnische Nederlanders worden collectief schuldig gesteld, en moeten boeten. Het overgrote deel van de media is wederom enthousiast gebleken, en bijna activistisch in hun taalgebruik, in hun steun van BLM. En, nog voor dat wij een discussie kunnen voeren over de validiteit van deze acties, het is nog steeds illegaal om publiek eigendom te vernielen. Dat de media onnadenkend deze toon inneemt is dan ook een bewijs van activistisch gedachtengoed in hun gelederen. De berichtgeving zou kunnen lezen “Publiek eigendom wordt op gewelddadige manier beklad door vandalen”. Ik heb echter geen enkele kop gezien die dit uitdrukt. De toon is vaker “BLM vernielt standbeeld van slavenhouder”. Waarmee zij impliciet instemmen met de daad.

BLM protesteert dus feitelijk tegen blanken, of in ieder geval tegen onze historische tradities en identiteit. Zij stellen dat wij etnische Nederlanders collectief schuldig zijn, of in ieder geval door “oneerlijk” verkregen voordeel, medeplichtig zijn aan slavernij. De Atlantische slavenhandel wordt in de Verenigde Staten (onterecht) als een soort erfzonde van alle blanken geportreteerd. Dit terwijl de meeste Amerikaanse blanken niet afstammen van slavenhouders, maar van arme boeren of arbeiders die nauwelijks meer waard waren dan slaven. Zij leden korte, harde levens. Toch wordt een blanke in de huidige tijd geacht zich schuldig te voelen, en op basis van een vermeende misdaad die zij niet hebben begaan, concessies te doen iedere keer dat er etnische spanningen opspringen. In Amerika is dit al belachelijk, maar in Nederland is dit nog vele malen belachelijker. Bijna geen enkele Nederlander stamt af van slavenhouders, of slavenhandelaren. Onze rol in het transporteren van slaven was minimaal. Wij stammen als volk bijna geheel af van een feudale onderklasse van peul boeren, vissers en arbeiders. Veelal zelf, wederom, nauwelijks meer waard dan een slaaf. Plaggenhutten werden niet gebouwd op de schouders van Afrikaanse slaven.

Dat de middenstand uit de 17e eeuw weleens aandelen had in slavenschepen, kan je Peter van Leeuwen anno 2020, wiens voorouders visten op de Zuiderzee en aan tyfus stierven op hun vijftigste niet kwalijk nemen. BLM en politieke agenten van hun ideologische overtuiging zijn dus op zijn best onwetend, en op zijn slechts kwaadaardig met hun theorie over het vermeende voordeel dat de gemiddelde Nederlander op basis van zijn etnische achtergrond heeft. Het argument van wit privilege is een farce, dat geheel gebaseerd is op een vorm van chantage. De Nederlander die op wil komen voor zijn traditie of wat te zeggen wil hebben over de grenzen van zijn land, wordt hiermee direct monddood gemaakt.

“Jij wil wat te zeggen hebben? Jij bent medeplichtig aan een misdaad, en profiteert van deze misdaad en dus is jouw mening niet valide en minder moreel dan mijn mening.”

Dit is dus niet alleen feitelijk onjuist, dit opent uiteraard de deur voor demagogie en manipulatie. Zij die macht willen vergaren, ten kosten van ons volk, grijpen dit aan als stok om mee te slaan. Trap er niet in. Dit argument werkt alleen als U er zelf in mee gaat. U bent niet medeplichtig aan de slavernij, en Uw is volk is niet misdadig. U bent dus gerechtvaardigd op te komen voor Uw volk en traditie. Om nog even context te geven aan de impliciet manipulatieve beschuldigingen van BLM, en hun bondgenoten, stel ik het volgende:

Slavernij is boven alles geen misdaad waaraan alleen blanke volkeren of Europese culturen schuldig zijn.

Slavernij is van alle tijden. Turken en Arabieren waren bijzonder bedreven in het tot slaaf maken en verhandelen van Afrikanen en ook Blanken. Dit is een onomstreden historisch feit en dit kunt U gewoon opzoeken. Begin bij de geschiedenis van de kapers van Algiers en Barbarije. Als een partij als DENK dus wil scoren met op ras gebaseerde retoriek rond Nederlandse erfzonde, dan is de enige juiste reactie een lachsalvo. Zij willen macht vergaren op basis van Uw vermeende historisch ongeletterdheid. Dus stel ik: het is een farce dit spel nog langer te spelen. Is een kind van etnisch Nederlandse afkomst dat morgen geboren wordt een dader? En U? U heeft nooit slaven gehad, Uw voorouders ook niet. Het hele argument is een farce. Er is geen wit privilege. BLM wil dan ook geen rechtvaardigheid en gelijkheid teweegbrengen in deze samenleving. Uw samenleving. Gesticht door Uw voorvaderen, opgebouwd door Uw voorvaderen zodat U nu kan leven achter de dijken. BLM wil wat elke politieke organisatie wil: MACHT. Dit zien wij in het bekladden van standbeelden van blanken, die niets met de slavernij te maken hadden, terug. Wij als volk, als cultuur, liggen onder vuur. Wij moeten stil zijn, wij zijn schuldig en wij moeten macht, middelen en vrijheden overdragen aan de zogenaamd minder geprivilegieerde vreemdelingen. Dit alles op basis van onze etnische achtergrond, maar niet op basis van onze daden. Nu laten wij nog buiten beschouwing dat al deze vreemdelingen in ons land mogen wonen, gebruik mogen maken van onze infrastructuur en onderwijssysteem, allemaal bijzonder hoogwaardig, en zelf dus immens geprivilegieerd zijn. Zij hebben hun vaak inferieure landen achtergelaten, en zijn nu op persoonlijk niveau verrijkt. Zo gastvrij zijn wij. Tegen beter weten in.

BLM bestaat voor een groot deel uit ideologen met een geloofsovertuiging die op zijn minst extremistisch genoemd kan worden. Zoekt U eens op wat de Amerikaanse “nation of Islam” , een extremistische beweging die slechts losjes iets met de Islam te maken heeft, denkt over blanken. Hun geloofsstelsel is op een of andere manier doorgesijpeld naar zwarten in Nederland. Zij geloven dat blanken een soort monsterlijke wezens zijn die uit grotten komen. Kwaadaardige wezens die inferieur zijn aan zwarten en hen tot slaaf gemaakt hebben. Gelooft U mij niet? Zoek eens de term “Hotep” of “black Israëlites” op.

Dit is in het geheel niet historisch accuraat zegt U? Geen punt. Geschiedschrijving en wetenschappelijke methodiek zijn het koloniale gereedschap van de blanken om zwarten te onderdrukken, aldus de adepten van BLM. Gelijkheid is niet het werkelijke streven, het is een machtsstrijd. Dit is slechts gedeeltelijk een rationeel proces. Feitelijke argumenten zijn geen geschikt wapen om deze extremistische vreemdelingen met een diepgewortelde haat en minachting voor blanken te ontmoedigen. Dialoog en concessies maken is zinloos. Wij zijn blank en dus zijn wij slecht. Wij zijn blank en dus moeten wij onteigend worden. De extremistische BLM’er is op de gehele zwarte bevolking misschien een minderheid, maar wel een actieve militante minderheid, die door Uw politiek en media werkelijk geen strobreed in de weg gelegd wordt. En bovendien, de bolsjewieken waren ten slotte ook maar een klein groepje, met een utopische visie die zij superieur achtten aan het geheel van de Westerse Beschaving. Zij hebben in tijden van politieke instabiliteit de macht in Rusland weten te grijpen, met alle gevolgen van dien. Denk niet dat BLM daar hier niet toe in staat is. Als we iets hebben geleerd van de twintigste eeuw, dan is het dat de mens tot alles in staat is.

BLM protesteert dus niet tegen “wit privilege” , wat in feite een ongefundeerde, mythologische constructie is waarin blanken onterecht worden afgeschilderd als onderdrukkers. BLM protesteert tegen blanken. BLM protesteert tegen U.

2. Nederlanderschap en de volksvertegenwoordiging

“De Nederlander bestaat niet”. “Wat is een Nederlander?”. Dit zijn uitspraken die de gemiddele links stemmende en sociaal aangepaste, maar onwetende Nederlander zal opperen om zijn (onjuiste) visie te valideren dat het Nederlandse volk niet bestaat, dat Nederland altijd al een open samenleving was en dat open grenzen dus wenselijk zijn. Hoewel dit geloof een keiharde tegenstrijdigheid is met het gegeven dat “wij blanken”, of “wij Nederlanders” schuldig zouden zijn aan misdaden op basis van onze afkomst, wordt dit geloof toch vaak door dezelfde mensen gekoesterd. Om deze tegengestelde overtuigingen in één brein te kunnen houden, vereist een sterke ideologische indoctrinatie.

Toch is de “autochtoon” de minst valide of serieus genomen etniciteit in Nederland. Wij zijn zogenaamd moeilijk te definiëren en zijn volgens de historisch revisionisten feitelijk een arbitraire groep mensen zonder samenhang. Ik kan U alvast iets verklappen: U bestaat! Schrik niet. Als U een stamboomonderzoek zou doen, of dit misschien al gedaan heeft, en U koppelt er een commercieel DNA onderzoek aan vast, komt U mogelijk tot de conclusie dat U, Uw voorouders en de Nederlanders om U heen allemaal verwant zijn, en Uw 95% west Europese genetische profiel afkomstig is van een etnisch unieke populatie die al minstens 6000 jaar in dit gebied leeft en dus aanspraak doet op een unieke wereld-culturele identiteit. Het relativisme van de gemiddelde liberaal of socialist dat “alle mensen een familie” zijn, of dat de grenzen tussen etniciteiten een illusie zijn, is een vorm van verwarring die geen praktische banden met de werkelijkheid heeft. Uiteraard, als men ver genoeg terug gaat, zijn wij verwant aan de illegalen die nu op de kusten van Zuid-Spanje aanspoelen. Maar toch is er een fundamenteel onderscheid. Dit onderscheid wordt juist het meest effectief gebezigd dóór deze “voorvechters van gelijkheid en vooruitgang”, als etnisch onderscheid te vaag is, en we allemaal mensen zijn, waar dienen diversiteitsquota dan voor? Waarom zijn blanken dan collectief schuldig aan de slavernij en kolonialisme? Zelfs in de ideeënwereld van onze grootste tegenstanders zijn wij een unieke en aparte groep mensen, met een unieke cultuur. Zij zien dit echter als iets verkeerds, dit is een invulling die zij geven aan de werkelijkheid, en geen feit. Het ontkennen van een Nederlandse identiteit, is wederom een machtsmiddel om Nederlanders te ontmoedigen. U maakt deel uit van een volk, net zozeer als dat U deel uitmaakt van een familie. Hier bewust van zijn is geen misdaad. Dat U het beste wil voor Uw volk, en Uw volk wil zien voortbestaan, is geen misdaad. Sterker nog, dat is volstrekt logisch. Toch is niet iedereen dat met U eens.

Open grenzen beleid, afkomstig van een handjevol utopisten die deze werkelijkheid ontkennen, en geloven dat hun maatschappelijke experiment belangrijker is dan Uw voortbestaan, bedreigen ons voortbestaan actief.

Een projectie van de het aandeel allochtonen en autochtonen in de Nederlandse bevolking in miljoenen. Let wel; dit is de projectie die bij een ruimhartig immigratiebeleid naar voren komt. Partijen zoals D66 en Groenlinks streven zulk een beleid na.
Hier is de sterke stijging weergegeven die Turken en Marokkanen hebben doorgemaakt in de afgelopen decennia. Let wel, niet alleen zijn zij in absolute getalen toegenomen, zij zijn een procentueel groeiend aandeel van de bevolking.

Een argument dat veelal aangedragen word om dit soort statistieken te verbloemen is:

“Wij vergrijzen, wij planten ons minder voort, en dus moeten wij niet Nederlanders importeren om onze economie en ons welvaartniveau constant te houden”.

Allereerst is de notie dat welvaart of economisch succes belangrijker is als het voortbestaan van het Nederlandse volk, een pure ideologische overtuiging. Dit is niet gegrond in feiten, maar een tegennatuurlijke mening. Als het voortbestaan van het Nederlandse volk geofferd moet worden aan een economische machine, kunt U zich afvragen of deze economische machine wel het behouden waard is. Ook is de stelling dat dit moet omdat deze machine onmisbare voordelen oplevert voor hetzelfde volk dat geofferd wordt natuurlijk lachwekkend. En als deze “welvaart” behouden moet worden, maar het volk dat deze welvaart zou moeten dienen moet verdwijnen, waar dient deze welvaart dan Überhaupt voor? Een goede vraag, met een ongecompliceerd antwoord. Ik stel dat de vermeende economische voordelen ondergeschikt zijn aan het behoud van ons volk. Als zij vervangen zouden worden door een ander volk is het een farce om te denken dat het systeem in zijn geheel zou blijven voortbestaan, puur met anders gekleurde poppetjes als werkbijen in de heilig verklaarde economische machine. Aanname op aanname, en dit om een fundamenteel problematisch gegeven goed te praten. Overigens is een laag geboortecijfer gemakkelijk op te lossen. Zo kan de politiek bijvoorbeeld gezinnen stimuleren, in plaats van ze te straffen.

Wij zijn een slinkende groep mensen, een etniciteit die niet geacht wordt zich te verdedigen of verenigen op basis van deze identiteit. Waarom? Er is geen goed argument om te stellen dat we onze teloorgang niet wat serieuzer zouden moeten nemen. Een goed voorbeeld is de etnisch inheemse bevolking van Tibet. Zij worden bewust vervangen door de Chinese overheersers. Stemt dit gegeven U niet intens verdrietig? Waarom zou het Tibetaanse volk moeten verdwijnen? Waarom verdienen zij het niet om voort te bestaan? Een uniek volk en een unieke cultuur, voor eeuwig uitgewist door een expansionistisch en totalitair imperium. Er is GEEN REDEN om niet op dezelfde manier over het Nederlandse volk te denken. Wij zijn ook een unieke etnische groep, met unieke cultuur een unieke traditie en een unieke taal, die vanwege onverantwoordelijk beleid een krimpend aandeel heeft in het land dat wij zelf gesticht hebben. Een land dat in elk opzicht een expressie is van de traditie en de ideeënwereld van dit volk. Elk volk is immers waardevol.

Deze demografische verschuiving krijgt in het politiek debat in Nederland totaal geen ruimte. Thierry Baudet benoemde de “Boreale samenleving”, een obscuur woord waarmee hij eigenlijk “blanken” zegt. Waarom moet hij zijn woorden zo vervagen? Omdat hij vervolging en uitsluiting uit de politiek vreest. Zo simpel is het. Opkomen voor de inheemse blanke bevolking van Nederland, of van welk ander Westers land dan ook, is niet toegestaan. Er is geen logisch argument dat deze immense ideologische vervolging ondersteunt. Het is puur een kwestie van machtspolitiek. De machthebber wil geen representatie van de blanke Nederlander, omdat dit concurrentie is voor de machtshebber die hun eigen ideologische agenda navolgen, en hun eigen samenleving willen bouwen op basis van deze overtuigingen. Dat etnische Nederlanders zich vertegenwoordigd willen zien op basis van die identiteit is niet fundamenteel kwaadaardig. Als men oppert dat dit “racistisch” of zelfs “nazistisch” is, dan is men feitelijk bezig met het voortborduren op de mythe van “wit privilege”, maar met een twist. Het idee dat zelfbeschikking van blanke volkeren fundamenteel kwaadaardig is, baseert zich op de mythe dat wij fundamenteel slechter zijn dan andere rassen of volkeren. Dezelfde mensen juichden bijvoorbeeld toen het ANC, een partij die in zijn geheel gebaseerd is op een raciale identiteit, met veel geweld de macht greep in Zuid -Afrika. Maar een groep blanken die op een vreedzame manier op willen komen voor hun identiteit, volk en cultuur, keuren zij af op morele gronden. Zij zijn in het beste geval in de war, op zijn minst hypocriet en op zijn slechts immens racistisch tegenover U. Tegenover ons.

Het argument dat elke vorm van behoud van ons volk dan ook “nazistisch” zou zijn, is ook incorrect. Het is een drogreden die gebruikt word om U de mond te snoeren. U wilt zich toch niet ideologisch vereenzelvigen met een ideologie die in een paar jaar tijd de hele wereld in brand zette?

Goed nieuws: dit hoeft niet. Als U wil opkomen voor Uw volk, het voortbestaan van dit volk wil verzekeren, en ook graag wil zien dat er voldoende politieke macht in de handen van Uw volk verkeerd om dit te faciliteren, bent U geen Nazi. De Nationaal Socialisten en Fascisten waren ideologische utopisten die op basis van militaire macht enorme imperia wilden veroveren en de dominante cultuur op aarde wilden worden. Als U niet van plan bent België binnen te vallen , en de bewoners van België dusdanig te intimideren dat zij hun zachte G laten vallen, dan bent U dus geen Nazi. Onderkennen dat wij als volk bestaan, en zeggenschap willen hebben over onze traditie, ons land en de bestemming van onze cultuur heeft werkelijk NIETS te maken met Nazisme. Dat de Nazis gebruik maakten van nationalistisch sentiment, wilt niet zeggen dat nationalistisch sentiment per definitie synoniem is aan Nazisme. Dit is een farce, en deze ideologische opvatting is de reden dat Thierry Baudet niet durft te zeggen dat West Europese culturen gesticht door West Europeanen er best mogen zijn, en niet fundamenteel kwaadaardig zijn. Waarom deze drogreden zo algemeen aanvaard is, blijft mij dan ook een raadsel. Uiteraard begrijp ik dat politieke groepen die Nederlanders monddood willen maken het aanwenden, zij zullen doen wat ze kunnen. Maar waarom de gemiddelde Nederlandse burger het ook zo serieus neemt, vind ik vreemd.

Als het theehuis op de hoek, waarvan de eigenaar Turks is, voor 99% Turken ontvangt omdat zij praten over Turkse zaken en Turkse culturele onderwerpen en zijn door hun verwantschap als Turken, graag als Turken onder elkaar zijn, zal men dit direct aanvaarden en er niet over nadenken. En terecht. Als men echter “Turken “ vervangt met “Nederlanders”, daar zijn wij als volk geconditioneerd voor om dit als pijnlijk of zelfs misdadig te ervaren. Dit terwijl er geen logische reden is om een onderscheid te maken tussen deze twee volkeren. Wij Nederlanders hebben het recht te benoemen dat wij Nederlanders zijn en ons te willen associëren met Nederlanders. Ongeacht de connotaties die de politiek ons graag op wil leggen. De notie dat de staat het beste met U voor heeft kunt U dus laten varen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat dit naar voren komt uit de feiten. De demografische vernietiging van ons volk word niet besproken. Zelfs het bestaan van ons volk mag niet besproken worden. De staat is geen vertegenwoordiger van ons volk, maar een vertegenwoordiging van een kleine groep ideologen die hun maatschappelijke experimenten op ons uit aan het voeren zijn. Het welzijn van ons volk laat deze cynische volksmenners en carrière politici koud. Zij zullen hier en daar met populistische retoriek hun macht willen consolideren op basis van de sentimenten van vreemdelingen in probleemwijken, maar nooit willen erkennen dat het immens onverantwoordelijke sociale experiment van het importeren van honderdduizenden vreemdelingen deze probleemwijken heeft gecreëerd. Een maatschappelijk experiment waar wij als volk overigens nooit mee ingestemd hebben.

Kunnen wij dus spreken van een ware volksvertegenwoordiging? Mijn stelling is dat de Nederlandse rechtstaat verminderd legitiem is. Zij zou totaal illegitiem zijn als Nederlanders geen toegang meer zouden hebben tot de politieke besluitvorming aangaande hun eigen volk. Dit is (nog) niet het geval. Het merendeel van de politici zijn tot dusver nog etnische Nederlanders. Al kunt U er op rekenen dat dit door diversiteitsquota en de demografische verschuiving geen vaststaand feit blijft. Maar de rechtstaat is desalniettemin verminderd legitiem. Het benoemen van de etnische Nederlanders, of willen vertegenwoordigen van deze Nederlanders, is in de politiek niet toegestaan en dus is er in de politiek geen vertegenwoordiging van Nederlanders. Zij is hooguit een vertegenwoordiging van een aantal politieke ideologieën waaraan ook Nederlanders deel mogen nemen. Subtiel verschil. Ik zou dan ook graag zien dat deze immense bureaucratie, die U wel mag onderhouden met belastingen maar die U niet serieus neemt, door U op zijn plaats niet serieus genomen meer wordt. Niet meer stemmen, geen verkeerboetes meer betalen en de weinig inhoudelijke debatten slechts gadeslaan met minachting. Omdat de bureaucratie verweven is met de Nederlandse samenleving, en Nederlanders helaas vrij geïsoleerd leven, neem ik het U niet kwalijk dat U niet op zulke extreme wijze en zo roekeloos openlijk protesteert. U probeert immers gewoon een comfortabel leven te leiden. Maar wees er zeker van: dit comfort is tijdelijk. De Nederlandse staat moet gezien worden als een organisatie die los staat van het Nederlandse volk, en feitelijk vrij weinig met dit volk te maken heeft.

Maar is er dan geen politieke oplossing?

Stemmen op partijen zoals de PVV en het FvD verbreed het politieke debat. Het zijn immers partijen die flirten met het benoemen van de etnische Nederlander. Toch zijn zij gebonden aan de politieke consensus in Den Haag. Het kost veel tijd om de politieke indoctrinatie, de notie dat zelfbeschikking voor etnische Nederlanders fundamenteel misdadig is, ongedaan te maken. Er is vooruitgang geboekt, maar het is langzaam. Té langzaam. Als U de demografische projecties nog eens nagaat, ziet U waarom. Overigens is het niet ondenkbaar, dat als (bijvoorbeeld), de PVV ineens immens succesvol is, politieke agenten met hun eigen agenda overspringen. Als vlooien van een ondergedompelde kat, of ratten van een zinkend schip. Zal het ineens populair worden om voor de eens verguisde blanken op te komen in de kamer, dan zal dit mensen aantrekken die vorige week vonden dat “geen mens illegaal” was. Ik veronderstel dan ook geen politieke oplossing. Er is geen makkelijke politieke oplossing, en al helemaal geen redding door de stembus. De staat gaat dit niet oplossen. Het is juist de gevestigde politiek die over zichzelf heen buitelt om onze traditie en blanke zelfbeschikking te reduceren, en schreeuwende hordes verwende vreemdelingen als BLM geen strobreed in de weg te leggen. De politiek is niet Uw bondgenoot. De staat gaat ons niet redden. Stemmen heeft weinig zin.

U moet het idee van een rechtvaardig en eerlijk speelveld laten varen. Wij moeten dit zelf oplossen.

3. Nederland in de toekomst

Door onverantwoordelijke en vrijwel compleet waanzinnige politieke experimenten, bevinden wij ons nu in een hellend politiek landschap. In een land waar wij als Nederlanders, binnen een redelijk beperkte tijd een minderheid zullen zijn. In de grote steden zijn wij al een minderheid. Overigens is het politieke klimaat ons ook niet positief gezind. De etnische spanningen zijn merkbaar. Iedereen die in aanraking is gekomen met andere etniciteiten, weet dat een substantieel aandeel van hun gelederen niet gecharmeerd is van hun ‘witte onderdrukker’. Autochtone Nederlanders zijn vaak het mikpunt van spot, worden verantwoordelijk gehouden voor niet alleen hun eigen problemen, maar ook nog eens de problemen van allochtoonse gemeenschappen, en nu zien wij ook al de eerste stadia van culturele onteigening. Met het haast landelijk afschaffen van zwarte piet, het bekladden van standbeelden en een toenemende retoriek van raciaal gebaseerde schuld. De politiek zal zich bezigen in mierzoet en luchtig taalgebruik dat even inhoudelijk is als een suikerspin van de plaatselijke Pathé. “We moeten het doen met elkaar”, “Schouders eronder”, “We zijn allemaal mensen”, “Nederland is van iedereen”. Wij kennen deze praatjes maar al te goed. Dit is niet wat wij op straat ervaren. Etnische spanningen zijn aan de orde van de dag. De kaaskoppen, zoals wij liefkozend genoemden worden door onze met ressentiment vervulde nieuwe buren, is een inferieur wezen dat toch niet terugvecht. Wereldvreemde en kleinzielige consumenten, die bang zijn hun stem te verheffen. En zo is het ook. Andere etnische groepen, vaak afkomstig uit een harde cultuur en een bescheiden milieu, zijn zeker niet bang hun deel van ons land op te eisen. Zij eisen, wij willigen in. Op welk punt resulteert dat volgens U in een harmonieuze samenleving waarin etnische afkomst geen rol meer speelt? Als wij niet durven zeggen dat wij als volk ook recht op zelfbeschikking hebben, dat wij ook onze tradities mogen koesteren, wie gaat het dan voor ons zeggen?

Op welk punt zal ons wegkwijnen leiden naar het paradijs?

In ieder geval niet de politiek. De zwarte piet discussie woedt al een aantal jaar. Een reactie die we vaak naar voren zien komen is “Dadelijk schaffen ze zwarte piet af!”, of “Dadelijk mogen we geen sinterklaas meer vieren”. En dat is dan ook mijn grootste ergernis aan dit volk, aan mijn volk. Wij zijn zo gemakzuchtig geworden, dat we denken dat we afhankelijk zijn van de consensus van de staat om onze tradities voort te zetten. Dit is ridicuul! De staat is er om ons te dienen, niet andersom. De staat is een creatie van ons volk, dat zijn eigen leven is gaan leiden. Buiten de consensus van dit volk heeft het geen enkele vorm van legitimiteit, geen bestaansrecht. Schmink je piet zwart. De agent die je op de bon komt slingeren, moet door een meute blanke Nederlanders openlijk bespot worden. Hij is immers een verrader. Geef je naam niet door, betaal je boete niet. Is er ruimte in de gevangenissen voor dertien miljoen blanken? Lijkt mij van niet. Hiermee wil ik niet oproepen tot anti politionele acties, ik wil alleen aanduiden hoe kansloos de staat is als wij ons hard maken. Wij hebben geen validatie van de staat nodig. De VVD of Groenlinks, en ook de PVV of FvD zijn niet ons morele geweten. Zij zijn slechts ambtenaren die naar ons goeddunken hun beroep uit mogen oefenen. In het Nederland van morgen, waar de staat misschien grotendeels etnisch niet Nederlands is en de belangen van ons volk actief tegen gewerkt worden, is publieke consensus voor ons voortbestaan een absurd gegeven. Dan is het echter al te laat.

In conclusie wil ik herhalen dat het aan ons is om een toekomst in ons land te verzekeren. Wilt U achter de geraniums blijven wachten tot men weer lief voor elkaar is? Dan ontbeert het U aan een fundamenteel begrip van de menselijke aard en de werkelijkheid. Het waren immers passieve volkeren, die wachten tot het bestaan hen werd toegestaan, die van het toneel van de wereldgeschiedenis verdwenen. Reken er op dat het politieke klimaat in Nederland, West Europa en de Verenigde staten niet snel een harmonieus karakter meer in zal nemen. Het is onmogelijk. Open grenzen, etnische spanningen, toenemende inkomensverschillen en een nu bijna constante media campagne om blanke geschiedenis af te schilderen als de belichaming van het kwaad, maakt het onwaarschijnlijk dat men zich uit zichzelf ineens tolerant gaat opstellen naar elkaar.

U moet weten dat de media een incompleet verhaal verkondigt en vreemdelingen tegen ons opzet om elke door de politie gedode crimineel uit te vergroten en te blijven tetteren over “institutioneel” racisme. Op objectieve en feitelijke berichtgeving hoeft U niet te rekenen. De politiek, daar ga ik geen woorden meer aan vuil maken. Probeert U zich eens drie voorbeelden te bedenken waarin etnische Nederlanders bedankt werden voor hun harde werk of vrijgevigheid naar de hordes uit de derde wereld die onze grond van dit clubje wereldvreemde ideologen mogen betreden. Kunt U één moment bedenken, waar de politiek trots of liefde voor dit unieke volk uitsprak. De politiek gaat ons niet redden.

Met een korte lijst aan bondgenoten zijn wij op onszelf aangewezen. Maar niet getreurd, wij zijn het volk dat de afsluitdijk gebouwd hebben. Dat met de stormvloedkering de strijd aangaat tegen de verwoestende natuur zelf, en dat met een inwoneraantal van een gemiddelde Aziatische stad, aan kop loopt in de wereld. Wij zijn een volk dat problemen oplossen tot een kunst verheven heeft.
En dit probleem lossen we ook op. We zullen het alleen zelf moeten doen.

Met vriendelijke groet, Uw landgenoot.
Bart Vermeer